Zamknij okno Drukuj dokument

III - 23 stycznia 2020 roku

 

Uchwała Nr 64/III/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 stycznia 2020 r.

 

w sprawie uchwały Nr XII/125/2019  Rady Gminy Węgierska Górka z dnia  27 grudnia 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały  Nr IV/36/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty oraz rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/125/2019  Rady Gminy Węgierska Górka z dnia  27 grudnia 2019  r. w sprawie zmiany uchwały  Nr IV/36/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty oraz rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, polegające na zawarciu w § 3 ust. 2  uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, czym naruszono art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 65/III/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 stycznia 2020 r.

 

w sprawie uchwały Nr 0050.255.2019  Burmistrza Miasta Lędziny z dnia  30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2019 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się  naruszenie prawa w Zarządzeniu Nr 0050.255.2019 Burmistrza Miasta Lędziny  z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2019 rok, w części obejmującej zmiany w planie wydatków ujęte w załączniku nr 2, polegające na przeniesieniu planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,  czym przekroczono kompetencje organu wykonawczego do wprowadzenia zmian w budżecie określone w art. 257 pkt 3 z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 72/III/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 stycznia 2020

 

w sprawie uchwały Nr XIII.199.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIII.199.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice, w części obejmującej § 3 uchwały - z powodu istotnego naruszenia art. 6j ust. 3b w związku z art. 6i ust. 1 pkt 3 i art. 6k ust 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.), poprzez :

1. ograniczenie zakresu ustalonej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - wyłącznie do powyższych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku,

2. ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zamiast od nieruchomości na której znajduje się domek lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,

3. dokonanie nieuprawnionego zróżnicowania wysokości stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - w zależności od tego, czy bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku.

 

§ 2.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIII.199.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r., poz. 283).

 

Uchwała Nr 73/III/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 stycznia 2020 r.

 

w sprawie uchwały Nr 14.154.2019  Rady Miasta Rydułtowy z dnia  19 grudnia 2019  r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 14.154.2019 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), polegającego na ustaleniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi "od jednego domku letniskowego" oraz niezachowaniu ustawowego vacatio legis przed wejściem w życie ww. uchwały.

 

Uchwała Nr 74/III/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 stycznia 2020 r.

 

w sprawie uchwały Nr 14.155.2019  Rady Miasta Rydułtowy z dnia  19 grudnia 2019  r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rydułtowy, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 14.155.2019 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rydułtowy, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 6n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), polegającego na określeniu we wzorze deklaracji sposobu obliczenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi "od jednego domku letniskowego" oraz niezachowaniu ustawowego vacatio legis przed wejściem w życie ww. uchwały.

 

Uchwała Nr 75/III/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 stycznia 2020 r.

 

w sprawie uchwały Nr 112/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania tej opłaty

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 112/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty, z powodu istotnego naruszenia art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) poprzez ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zamiast od nieruchomości na której znajduje się domek lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

 

Uchwała Nr 76/III/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 stycznia 2020 r.

 

w sprawie uchwały Nr XII/66/2019  Rady Gminy Przyrów z dnia  30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXII/66/2019  Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w części dotyczącej użytego słowa ,,netto" do określenia stawki dotacji przedmiotowej stanowiącej dopłatę do 1 m3 ścieków dla Gminnego zakładu komunalnego w Przyrowie czym istotnie naruszono przepis art.219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) upoważniający organ stanowiący gminy do ustalenia dotacji przedmiotowej skalkulowanej według stawki jednostkowej.

 

Metadane

Źródło informacji:Agata Syguda
Data utworzenia:2020-01-23 09:13:38
Wprowadził do systemu:Danuta Szędzielorz
Data wprowadzenia:2020-02-12 09:13:39
Opublikował:Danuta Szędzielorz
Data publikacji:2020-02-12 09:15:41
Ostatnia zmiana:2020-02-12 09:15:52
Ilość wyświetleń:96