Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Kolorowy pasek

II - 16 stycznia 2020 roku

 

Uchwała Nr 41/II/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

w sprawie uchwały Nr XXIII/180/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  23 grudnia 2019  r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIII/180/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, z powodu istotnego naruszenia art. 6n ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) polegającego na uchwaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których powstają odpady komunalne bez stosownych uregulowań niezbędnych dla możliwości składania tej deklaracji drogą elektroniczną.

 

Uchwała Nr 42/II/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

w sprawie uchwały Nr XXIII/190/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019  r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 - 2030

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIII/190/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata  2020 - 2030, z powodu braku spełnienia ustawowego wymogu realistyczności wieloletniej prognozy finansowej czym w sposób istotny naruszono art. 226 ust. 1 w związku z art. 226 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i w konsekwencji art. 243 ust. 1 ww. ustawy w związku z art. 9 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500).

 

Uchwała Nr 43/II/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

w sprawie  uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok

 

§ 1

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok - z powodu:

- naruszenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) w związku z 72 ust. 1a tej ustawy oraz art. 9 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500)

- zaplanowania wydatków budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości niezapewniającej realizację zadań Miasta oraz terminowego regulowania zobowiązań, czym naruszono art. 212 ust. 1 pkt 2 w związku art. 44 ust. 1 - 3 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa określonego w § 1, w terminie do 15 lutego 2020 roku, poprzez dokonanie zmian w budżecie Miasta Świętochłowice, powodujących spełnienie relacji z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustalających wielkości wydatków na poziomie zapewniającym wykonywanie zadań Miasta- pod rygorem stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej w całości.

 

Uchwała Nr 45/II/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

w sprawie uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XV/265/19  Rady Miasta Zabrze z dnia  16 grudnia 2019  r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048 z powodu nieujęcia w pozycji: "spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.", kwot zobowiązań wynikających z dokonanych w 2019 r. odroczeń terminów zapłaty wobec kontrahentów, co spowodowało nieprawidłowe wykazanie w roku  2020 relacji łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań w tym odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań w tym odsetkami, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego innych niż kredyty i pożyczki wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów bieżących, czym w sposób istotny naruszono art. 226 ust. 1 w związku z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500).

 

Uchwała Nr 46/II/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

w sprawie uchwały Nr S.0007.107.2019  Rady Miejskiej w Radlinie z dnia  19 grudnia 2019  r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr S.0007.107.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2019  r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z powodu istotnego naruszenia:

- art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 r. poz.2010) polegającego na uchwaleniu ryczałtowej stawki opłaty od jednego domku letniskowego zamiast od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) polegającego na niezachowaniu 14 dniowego terminu wejścia w życie uchwały.

 

Uchwała Nr 47/II/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

w sprawie uchwały Nr S.0007.108.2019  Rady Miejskiej w Radlinie z dnia  19 grudnia 2019  r. w sprawie stawki opłaty oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli  nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku stanowiących Rodzinne Ogrody Działkowe

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr S.0007.108.2019  Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2019  r. w sprawie stawki opłaty oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli  nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku stanowiących Rodzinne Ogrody Działkowe z powodu istotnego naruszenia:

- art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 23 października 2019 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 r. poz.2010) polegającego na nieuchwaleniu stawek opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny,

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) polegającego na niezachowaniu 14 dniowego terminu wejścia w życie uchwały.

 

Uchwała Nr 48/II/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

w sprawie uchwały Nr S.0007.109.2019  Rady Miejskiej w Radlinie z dnia  19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr S.0007.109.2019  Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2019  r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej z powodu istotnego naruszenia:

- art. 6n ust. 1 w związku z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 r. poz.2010) polegającego na ustaleniu wzoru deklaracji zawierający opłatę od jednego domku letniskowego zamiast od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) polegającego na niezachowaniu 14 dniowego terminu wejścia w życie uchwały.

 

Uchwała Nr 49/II/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

w sprawie uchwały Nr 177/XVI/2019  Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 177/XVI/2019  Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec  z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019. poz. 1396 z późn. zm.) w związku z art. 126 i art. 127 ust. 1, art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), polegającego na ustaleniu zasad przyznania dotacji w formie refundacji poniesionych wydatków przez podmioty uprawnione do jej otrzymania.

 

Uchwała Nr 50/II/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

w sprawie uchwały Nr XX/189/2019  Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia  27 grudnia 2019  r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2019 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XX/189/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2019 r. w części obejmującej § 4 uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), polegającego na uchyleniu aktu prawa miejscowego - uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów - uchwałą, która nie została przeznaczona do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodziła w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane

Źródło informacji:Agata Syguda
Data utworzenia:2020-01-16 09:05:07
Wprowadził do systemu:Danuta Szędzielorz
Data wprowadzenia:2020-02-12 09:05:27
Opublikował:Danuta Szędzielorz
Data publikacji:2020-02-12 09:08:13
Ostatnia zmiana:2020-02-12 09:08:26
Ilość wyświetleń:77

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij